fbpx

Wedstrijdregelement Koers zkt. Vrouw

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”.
Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Starcasino Team & “Koers Zoekt Vrouw zijn merken van SA Chaudfontaine Loisirs – van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Esplanade 1, 4050 Chaudfontaine en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE0442520928


2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan elke vrouw die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”, met uitzondering van medewerkers van Starcasino en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
Minderjarigen mogen
niet deelnemen aan een wedstrijd.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.5. Iedereen die deelneemt dient in het bezit te zijn van een medisch attest verleend door een erkend arts, dat je kan voorleggen op de dag van de test, zonder dit kan niet deelgenomen worden aan de wedstrijd.

3. Wedstrijdverloop

3.1 In het geval de wedstrijd een Sportieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een fysieke inspanning, loop wedstrijd, fiets proef, medische sporttesten, andere sport gerelateerde oefeningen of testen, worden de winnaar of winnaars bepaald door “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria samen met een jury van experten die altijd minimum uit 3 personen bestaat

Door deel te nemen aan een wedstrijd met sportieve inbreng, verleent de deelnemer/ster “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” de toestemming om deze inbreng, alsook foto’s van de deelnemer/ster of video’s van de deelnemer genomen tijdens deze wedstrijd, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  •  te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn inbreng toe te laten en vrijwaart Starcasino tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

“Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” is in geen geval verplicht om een inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de “STARCASINO TEAM” & “KOERS ZOEKT VROUW” bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. De prijs betreft een plaats in het vrouwen Team van Starcasino Cycling Team, de precieze inhoud hiervan wordt duidelijk gemaakt op de website 15/9/2020 . “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” kan op eender welk moment deze wedstrijd annuleren alsook de inhoud van de prijs.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de prijs op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de prijs niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en/of de organisator.

De gewonnen prijs is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”

5.1. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de veprijste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”.

5.5. Indien “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de “STARCASINO TEAM” & “KOERS ZOEKT VROUW” in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de “STARCASINO TEAM” & “KOERS ZOEKT VROUW” in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het beleid van Starcasino met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw”, met name http
s://www.Starcasino.Team/privacy

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” of van de “STARCASINO TEAM” & “KOERS ZOEKT VROUW” uit te sluiten.

“Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” te worden gelezen als verwijzend naar zowel “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks veprijst is, kan “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van “Starcasino Team” & “Koers Zoekt Vrouw” en kan daar desgewenst worden afgedrukt.